Vnitřní oznamovací systém

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti Kateřina Sedláčková – chovatelská stanice Bestmain (dále také jen „Bestmain“), zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1973 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) s tím, že KAMOS zavedlavnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení o možném protiprávním jednání.

Vnitřní oznamovací systém je určen pouze fyzickým osobám, tj. oznamovatelům, kteří podali oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které získali v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Bestmain a měla by jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Bestmain se rozumí:

Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smluv, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Bestmain se také rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení:

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb.,
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti:

Za oznámení se nepovažuje to oznámení nebo jeho část, která obsahuje:

a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, čímž se rozumí:

b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Kateřina Sedláčková.

Způsob podání oznámení:

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Ochrana oznamovatele:

Chovatelská stanice Bestmain nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu oznámení v průběhu šetření.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. Bestmain neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc a jejichž podrobný výčet je uveden v zákoně č. 171/2023 Sb.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

Příslušná osoba při přijímání a vyřizování došlých oznámení a při komunikaci s oznamovatelem postupuje podle zákona č. 171/2023 Sb.